Saint Mary's (CA) vs Utah (Sep 29, 2002) Saint Mary's (CA) vs Utah (Sep 29, 2002)